Mijn praktijk

Als logopedist houd ik me bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van mijn werkterrein.

Mijn specialisatie is het behandelen van jonge kinderen. Ik behandel eet- en drinkproblemen bij baby’s, maar ook hele jonge kinderen waarbij de spraak-taalontwikkeling niet op gang komt. Hierbij kijk ik naar de communicatieve functies in de preverbale en vroegverbale fase. Ik begeIeid ouders om de communicatie zoveel mogelijk te stimuleren, waarbij het gebruik van ondersteunende gebaren zonodig wordt ingezet.

VERWIJZING
Voor de meeste problemen kunt u uitsluitend met een verwijzing voor onderzoek en/of behandeling bij mij terecht. U kunt een verwijzing aanvragen bij uw huisarts of specialist (zoals een kinderarts, jeugdarts, KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen).

In 2022 heb ik met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. De behandeling wordt dus in principe vergoed, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Wat dat inhoudt leest u hieronder:

Voor de vergoeding en de juiste administratieve afhandeling, is het noodzakelijk dat u bij uw eerste afspraak de volgende gegevens (van uw kind) beschikbaar heeft:

• Recente verwijzing van de huisarts of andere daartoe bevoegde arts
• Verzekeringsbewijs met het persoonlijk polisnummer
• Burger Service Nummer (BSN; staat o.a. op het verzekeringsbewijs)
• Identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).

De basisverzekering dekt in bijna alle situaties de logopedische behandelingen waarvoor u bent doorverwezen door uw huisarts, medisch specialist en soms ook orthodontist of tandarts. Vanaf de leeftijd van 18 jaar, betaalt u mogelijk wel een deel van de behandeling via het eigen risico. Declaraties van behandelingen worden direct bij de gecontracteerde zorgverzekeraars in rekening gebracht. De tarieven variëren per zorgverzekeraar. Als u wilt weten welk tarief uw zorgverzekeraar hanteert, kunt u dit opzoeken in de informatiemap in de wachtruimte.

DOSSIERVOERING
De zorgverzekeraars stellen eisen aan de dossiervoering, waardoor de logopedist verplicht is een anamnese af te nemen. Daarin wordt onder andere informatie gevraagd over het ontstaan van de klacht en de hulpvraag. Dit zal tijdens de eerste afspraak plaatsvinden.

LOGOPEDISCH ONDERZOEK
Na anamnese vindt er onderzoek plaats. Voor de beoordeling van de spraak-, taal-, stem- en/of eet- en drinkproblemen kunnen er video-opnames gemaakt worden. Deze opnames zijn voor gebruik binnen de eigen praktijksituatie. Indien ik de opnames voor andere doeleinden wil gebruiken, zal ik daarvoor eerst uw schriftelijke toestemming vragen. 

DOEL VAN DE THERAPIE
Na het logopedisch onderzoek bespreken we de uitslag en stellen we het doel van de therapie vast. Ook bespreken we het plan van aanpak en de mogelijke prognose. Er wordt  besproken wat er van u verwacht wordt met betrekking tot oefenen. Wanneer u het eens bent met de gestelde doelen en de richtlijnen voor het oefenen thuis, dan kan de daadwerkelijke behandeling starten.

DUUR VAN DE BEHANDELING
De behandelingen in de praktijk duren 25 minuten. Een preverbale logopedische behandeling (vaak aan huis en gericht op eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen met een ontwikkelingsleeftijd van < 2 jaar) duurt 30-60 minuten.

PRIVACY
De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) wordt nageleefd. Onderaan elke pagina kunt u mijn privacyverklaring downloaden.

KLACHTEN
U komt voor goede hulp en begeleiding. Die wil ik u graag bieden. Mocht u als cliënt/ouder onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit eerst met mij te bespreken. Als dit desondanks geen oplossing geeft, dan kunt u een klacht indienen. Ik ben aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. In de wachtruimte kunt u hierover meer informatie vinden in mijn map met praktijkinformatie. U kunt ook naar de website www.klachtenloketparamedici.nl gaan. U vindt daar een formulier en nadere uitleg.