Privacy verklaring

Privacyverklaring logopediepraktijk Veerman
Ik verwerk medische gegevens van mijn cliënten. Vanwege de gevoeligheid van deze
gegevens heb ik privacy hoog in het vaandel staan. In mijn privacyverklaring kunt u lezen
welke persoonsgegevens ik verwerk en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring
opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen
dan kunt u contact opnemen met Henny Veerman, logopediste/praktijkhouder via
veerman@logopedieveerman.nl of 055-3563235


Privacyverklaring
Naam onderneming: Logopediepraktijk Veerman
Adres: Midden Enkweg 15, 7314 JV Apeldoorn
E-mailadres: veerman@logopedieveerman.nl
Telefoonnummer: 055-3563235

1. Introductie
1.1 Nodig voor onze dienstverlening
Om goede zorg te kunnen verlenen, verzamel ik persoonsgegevens van u en/of uw kind. Dit
is noodzakelijk voor een goede behandeling, om contact met u op te nemen en de facturatie
te verzorgen. Omdat ik niet alle diensten zelf lever, maar voor sommige diensten andere
dienstverleners inschakel, is het soms nodig om gegevens te delen. Als ik u bijvoorbeeld
doorverwijs, zal ik ook een deel van uw medisch dossier moeten delen. Ik doe dit enkel met
uw toestemming en verstrek slechts de persoonsgegevens die van belang zijn voor die
dienstverlening.

1.2 Wettelijk verplichtingen
Zorgaanbieders zijn verplicht om medische dossiers 15 jaar te bewaren, vanaf het moment
dat de betreffende cliënt 18 jaar is geworden. Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen en
u bent of uw kind is niet langer cliënt bij mij, dan worden de gegevens vernietigd. Indien u
cliënt blijft, bewaren wij de persoonsgegevens in het kader van toekomstige behandelingen.

1.3 Voor wie geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring geldt voor al mijn cliënten. Daarnaast is deze privacyverklaring ook
van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan mijn website, een voormalig cliënt bent,
cliënt wil worden of wilde worden, maar dit uiteindelijk niet is gebeurd of ik voor uw
zorgaanbieder waarneem.


1.4 Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Mijn organisatie is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw
gegevens.

2. Persoonsgegevens en verwerking daarvan
2.1 Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Er zijn
verschillende categorieën persoonsgegevens zoals gegevens betreffende behandelingen,
facturatie en verwijzingen. Wanneer u cliënt wordt, vraag ik u om een aantal
persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum, zorgverzekeringsnummer,
telefoonnummer en e‐mailadres. Wanneer u behandeld wordt, worden deze gegevens en
gegevens omtrent behandeling en onderzoek vastgelegd in uw medisch dossier. In mijn
elektronische systeem kunnen ook een zorgplan, contactmomenten en patiëntgegevens
opgenomen worden.

2.2 Wat betekent verwerken?
De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen,
bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en het verstrekken aan
derde partijen die voor ons bepaalde diensten uitvoeren.

2.3 Waarom heb ik toestemming nodig voor de verwerking?
Ik mag niet zomaar persoonsgegevens van u verwerken. Daar heb ik een legitieme reden
voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting.
Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. Voordat u bij mij in behandeling
komt, vraag ik uw toestemming. Voor kinderen onder de 16 jaar vraag ik toestemming van
een ouder. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken.
Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kan ik u niet goed van dienst zijn.
Passende zorg kan enkel geleverd worden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn.
Bovendien ben ik verplicht om een medisch dossier aan te leggen om de kwaliteit van
(toekomstige) zorg te waarborgen.

3. Wat doe ik met uw gegevens?
3.1 Inschrijving
Indien u zich inschrijft moet u naast de onder 2.1. genoemde gegevens ook uw BSN-nummer
opgeven. Dat moet ik op uw identiteitsbewijs controleren. Ik maak daarvan geen kopie of
scan. Als dat aan de orde is, zal ik u vragen naar uw dossier bij uw voorgaande
zorgaanbieder.


3.2 Verwijzing
Soms kan het nodig zijn om u te verwijzen naar een andere specialist. Ik verstrek enkel de
noodzakelijke persoonsgegevens aan deze specialist. Indien u een afspraak maakt met deze
specialist, wordt dit gezien als het geven van toestemming.

3.3 Betaling
Ik gebruik uw gegevens om uw verzekeraar of u een factuur te sturen voor de behandeling.
Dat kan ook via een factoringbedrijf of administratiekantoor. Op de factuur staan uw NAWgegevens en een specificatie van de behandeling. Deze facturen bewaar ik voor mijn
debiteurenadministratie. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet wordt betaald,
kunnen gegevens worden gedeeld met derden voor de incasso.

3.3 Zorgverzekeraar
Indien u verzekerd bent, wissel ik uw persoonsgegevens uit met de zorgverzekeraar. Ik
wissel enkel de noodzakelijke gegevens uit.
De zorgverzekeraar kan tevens gegevens opvragen van verzekerde voor een controle.
Afhankelijk van het soort onderzoek moet ik de gevraagde gegevens verstrekken. Daarbij zal
ik de privacy van mijn cliënten altijd voorop stellen.

3.4 Bezoek website
Wanneer u mijn website bezoekt, kunnen wij een aantal gegevens verwerken via cookies.

3.5 Melden van incidenten
Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw
persoonsgegevens - of ik vermoed dat dit het geval is - dan zal ik dit melden bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Als dit incident op uw persoonsgegevens betrekking heeft en voor u
mogelijk een hoog risico inhoudt op uw rechten en vrijheden, dan breng ik u zo snel mogelijk
op de hoogte.

3.6 Verwerker
Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICTleverancier van mij of een administratiekantoor. Indien deze derde kwalificeert als een
verwerker, dan sluit ik een verwerkersovereenkomst af met deze partij, zodat uw privacy
beschermd is.

4. Plichten zorgaanbieder
4.1 Beveiliging
Zorgaanbieders hebben een beroepsgeheim en mogen in de basis niets doorgeven aan
anderen. Ik heb me verplicht tot geheimhouding.
Gegevens uit uw dossier worden slechts gedeeld met diegenen die bij de behandeling zijnbetrokken of wanneer u toestemming hebt gegeven voor het delen van die gegevens. Ik geef
geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte
(EER).
Iedere zorgverlener mag alleen onder zijn/haar eigen account inloggen. In
uitzonderingsgevallen kan het toch nodig zijn om snel toegang te krijgen tot een
patiëntendossier, bijvoorbeeld bij spoedgevallen.
Naast de bovengenoemde organisatorische maatregelen zal ik ook voldoende technische
beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.


4.2 Verantwoordingsplicht
Om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht houd ik registers bij van verwerkingen en
eventuele datalekken.

5. Waar hebt u recht op?
5.1 Recht op inzage en afschrift
U hebt het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. U kunt op afspraak uw
dossier inzien onder begeleiding van de zorgprofessional. Verder hebt u recht op een
afschrift van uw dossier. Persoonlijke aantekeningen vallen niet onder dit inzagerecht.
Gegevens van derden in uw dossier zullen in beginsel onzichtbaar gemaakt worden.

5.2 Recht op correctie
U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Tevens kunt u uw
patiëntdossier aanvullen. Bijvoorbeeld met een second opinion van een andere
zorgaanbieder of uw eigen visie op een behandeling. Zorg er ook voor dat u wijzigingen in
uw gegevens doorgeeft, bijvoorbeeld uw huisadres bij een verhuizing of wijziging van een
telefoonnummer. Voor simpele wijzigingen kunt u gewoon de praktijk bellen of mailen. Voor
een complexer verzoek kunt u onderaan de verklaring vinden waar u een verzoek kunt
indienen.

5.3 Recht op verwijdering
U hebt het recht op gegevensverwijdering. Deze verwijdering is niet in alle gevallen mogelijk.
Gelet moet worden op het aanmerkelijk belang van een ander om de gegevens te bewaren
(denk aan een rechtszaak of erfelijkheid) en andere wettelijke voorschriften die zich
verzetten tegen vernietiging.


5.5 Recht op klagen
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vraag ik u
hierover met mij contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan
hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

5.4 Overige rechten
U hebt tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet
tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in
elektronische vorm.
Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen vraag ik u schriftelijk een verzoek te doen.
Onderaan het reglement kunt u vinden waar u een verzoek kunt indienen. Ik streef ernaar
om binnen vier weken te reageren op uw verzoek.
Vragen?

Indien u gebruik wilt maken van een van uw rechten of nog vragen heeft kunt u contact
opnemen met Henny Veerman, logopediste via veerman@logopediepraktijkveerman.nl of
055-3563235